Siberië 12 | 7934 TB Stuifzand+31 (0)6 36 11 73 57info@zorgboerderijdegroote.nl

Beleid 2.7 Privacyverklaring

April 2022

 

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V. houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Op de registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze registraties worden niet buiten Europa verwerkt. 

Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V. is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijke voor de verwerking van u persoonsgegevens. 

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

1. De grondslag waarop het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op:

 • U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de zorgovereenkomst die Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V. met u heeft gesloten.
 • Er is een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken.

2. De volgende persoonsgegevens kunnen, indien noodzaklelijk voor de hulpverlening, door Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V. worden verwerkt:

 • Persoonsgegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
 • BSN-nummer;
 • Emailadres en telefoongegevens van de cliënt en (wettelijk) vertegenwoordiger;
 • Indicatiegegevens;
 • Hulpverleningsgegevens.

Toegang tot het cliëntdossier

3. Behalve de directie van Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V. hebben begeleiders toegang tot een cliëntdossier dat door Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V. wordt samengesteld. De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Per locatie wordt bepaald wie er toegang heeft tot het bij de cliënt behorend cliëntdossier. 

4. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.

5. Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien.

6. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’, en voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

7. In de Wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V., persoonsgegevens voor gemeenten, CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

8. In de Wet langdurige zorg is opgenomen dat zorgaanbieders, waaronder Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V. persoonsgegevens en gegevens over gezondheid mogen uitwisselen met Wlz-uitvoerders, het CAK en het CIZ, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Bewaartermijnen

9. Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van onderstaand:

 • Bij volwassenen (Wlz) is de bewaartermijn twintig (20) jaar na de laatste wijziging in het dossier.
 • Bij volwassenen (Wmo) is de bewaartermijn vijftien (15) jaar na de laatste wijziging in het dossier.
 • Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.
 • Actuele medicatie overzichten dienen twee (2) jaar bewaard te worden. 

Rechten van de cliënt

10. De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. 

Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest.

Verwerking van gegevens

11. Betrokken instanties en ketenpartners waar Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V. gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een verwerkingsregister. U mag te allen tijde dit overzicht bij ons opvragen. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.

12. Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Komen wij er samen niet uit, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V.
Siberië 12
7934 TB Stuifzand
06-48365963
erikdegroote@zorgboederijdegroote.nl 

Functionaris gegevensbescherming Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote B.V.
René de Groote
Siberië 12
7934 TB Stuifzand
06-36117357
renedegroote@zorgboederijdegroote.nl 

 

Menu
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie kunt u vinden op de Cookies pagina.